Koncepcja pracy Przedszkola Nr 7

w Wyszkowie

na lata 2024-2029 

Nasze hasło:

(…)Dziecko doskonale bawi się,
ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką,
bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje „na zawsze”.

                                                                      Platon

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. u. z 2017 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).
 • Ustawie o systemie oświaty z dn. 7. 09. 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z późn. zm.)
 • aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola
 • nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. Ustawa Kamilka, która weszła w życie 15.02.2024 r.

 O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta przy ul. 11 Listopada 50, mieści się w dużym wolnostojącym budynku, otoczonym okazałym ogrodem. W przedszkolu funkcjonuje 11 grup przedszkolnych  do których przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Łącznie do placówki uczęszcza 250 przedszkolaków. Kadra na dzień 1 września 2024 r. liczy 26 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi. Placówka posiada 11 sal dydaktycznych wyposażonych w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne, duże hole, szatnie, sale do zajęć dodatkowych (logopedia, język angielski, kółka zainteresowań lub terapia – w zależności od organizacji pracy na dany rok szkolny) oraz zaplecze sanitarne i administracyjne.

 Cele główne

 • wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb
  i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw
 • dawanie możliwości do zorganizowanej i spontanicznej zabawy wynikającej z naturalnej potrzeby dziecka– stawianie na wszechstronny rozwój dzieci poprzez literaturę
 • stwarzanie atmosfery zaufania w środowisku rodzinnym i lokalnym (poprzez wspólne uroczystości, wycieczki, konkursy i pikniki)- ścisła współpraca z rodzicami, specjalistami, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, promowanie placówki

Kierunki działań:

 • profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych
  i dydaktycznych
 • wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie informacji o dziecku
  i pomocy pedagogicznej

System motywacji dziecka do nabywania zachowań pożądanych

Stosowane nagrody:

– pochwała indywidualna

– pochwała przed całą grupą

– pochwała przed rodzicami

– oklaski

– emblematy

– przydział funkcji

Stosowane kary:

– brak nagrody

– upomnienie ustne

– czasowe odebranie przydzielonej funkcji

– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy

– poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

Grupy starsze

 • przeprowadzenie diagnozy – część jesienna i wiosenna
 • bieżące monitorowanie i dokumentowanie wyników wspomagania rozwoju
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza wniosków do dalszej pracy
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu

Grupy młodsze

 • sprawdzenie wiadomości i umiejętności dzieci na podstawie arkusza obserwacji – część jesienna i wiosenna
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, konkursy, wystawy)
 • gromadzonych wytworów działalności dziecka
 • kroniki przedszkolnej

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i wychowania
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty przez przedszkole
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych materiałach gromadzonych przez nauczycieli

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i Radę Rodziców (opinia). Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • hospitacji
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy ocen pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badań osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno – oceniających odbywających się co pół roku.

Model absolwenta przedszkola

Wychowanek naszego przedszkola:

 • odnosi sukcesy i radzi sobie z trudnościami
 • jest aktywny, dociekliwy i ambitny, otwarty, twórczy, komunikatywny
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i dorosłym życiu
 • dostrzega i szanuje potrzeby innych

Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej
 • włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Szkołą Podstawowymi, Policją, Strażą Pożarną, Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną, Domem Kultury – Hutnik, innymi przedszkolami, władzami samorządowymi itp.
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, a także w akcjach charytatywnych

 Wykaz realizowanych w przedszkolu programów

 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda
 • „Program adaptacyjny”
 • Program profilaktyczno-terapeutyczny- program własny nauczycielek: Magdalena Łyszkowska,  Edyta Bajor- Nizińska
 • Logosensoryka dla smyka
 • Uczymy dzieci programować- kodowanie na dywanie
 • Wychowanie przez czytanie.
 • Dobrze jemy ze Szkołą na widelcu.
 • Projekty edukacyjne wynikające z Planów Rocznych Pracy Przedszkola

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Opracowana została przez zespół w składzie: Renata Nowak, Dorota Świderek, Małgorzata Sabak, Katarzyna Rosińska, Dorota Ogrodnik, Małgorzata Penkul we współpracy z Radą Rodziców.

Aktualizacja, 30.09.2024 r.