W ramach pracy pedagoga specjalnego
w naszej placówce prowadzone są specjalistyczne zajęcia.

 

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dostosowane są do indywidualnych możliwości i predyspozycji dzieci. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowe, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijaniem sprawności manualnej, a także wspomaganiem rozwoju emocjonalnego – społecznego. Celem zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

2.Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych

 

Trening Umiejętności Społecznych to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach.

Celem zajęć jest systematyczne zdobywanie konkretnych umiejętności społecznych tak, by w jak najbardziej całościowy sposób stymulować rozwój dzieci w sferze społeczno-emocjonalnej. 

Na zajęciach pracujemy nad:

– rozwojem emocjonalnym: nazywanie, rozumienie i interpretowanie różnych stanów emocjonalnych (radość, smutek, strach, złość);

– samowiedzą – odkrywanie swojego potencjału i mocnych stron, budowanie poczucia przynależności i tożsamości, akceptacja odmienności;

– umiejętnościami społecznymi – praca w grupie, empatia, wrażliwość na problemy innych, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

 

3.Zajęcia grupowe z pedagogiem specjalnym

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej. Mają na celu wspomagać rozwój umiejętności społecznych m.in. nauczyć dzieci rozpoznawać uczucia własne i innych osób, poznać sposoby na oswojenie trudnych emocji, rozwijać umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania swoich uczuć.
Wprowadzają dzieci do podejmowana prób odreagowania napięć psychiczno-fizycznych za pomocą różnorodnych form ekspresji. Ponadto kształtują empatię i pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych.  

 

Zajęcia z dziećmi na terenie przedszkola:

mgr Marlena Borczon- piątek 8.00 – 11.00

mgr Natalia Dylak- czwartek 9.00 – 12.00

mgr Anna Stańczyk- Wtorek 9.00 – 12.00

 

Konsultacje dla rodziców:

mgr Anna Stańczyk – wtorek 8.30 – 9.00

mgr Natalia Dylak – czwartek 8.30 – 9.00

mgr Marlena Borczon – piątek 11.00 – 11.30

Spotkania z pedagogiem specjalnym odbywają się na terenie przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.