PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU NR 7

W WYSZKOWIE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII
WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

 

PROCEDURY ZOSTAŁY NAPISANE NA PODSTAWIE wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

 

WSTĘP

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia przedszkola w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie przedszkola.

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego           w przypadku małych dzieci jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.

Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.

W korytarzu przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, z którego muszą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące w budynku.

Należy pamiętać, że dziecko przed godziną 8.00 i po godzinie 15.30 będzie przebywało w grupie łączonej, pod opieką nauczyciela, niekoniecznie będącego wychowawcą dziecka.

Godziny otwarcia przedszkola: 6.30-18.00

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 1. Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola w trakcie trwania pandemii jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w przedszkolu na podstawie wytycznych GIS oraz MZ, z którymi musi zapoznać się, zanim podejmie decyzję powierzenia dziecka placówce w czasie trwającej pandemii COVID -19.
 2. Rodzic zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia swego dziecka oraz o dobrowolnym i świadomym powierzeniu dziecka placówce w trakcie trwania pandemii, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu – zał. nr 1. Oświadczenie i deklaracje można pobrać ze strony internetowej strony, wydrukować i przynieść pierwszego dnia pojawienia się dziecka w przedszkolu.
 3. Rodzic / opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola wchodzi na teren placówki, tylko do części wspólnej SZATNIA -powierza swoje dziecko pracownikowi przedszkola. Pracownik, zabezpieczony przyłbicą lub maseczką, zaprowadza dziecko do sali, w razie potrzeby pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
 4. Rodzice z dziećmi podczas oczekiwania na zewnątrz budynku na nauczyciela zobowiązani są do zachowania właściwej, przynajmniej 2-metrowej odległości, w stosunku do innych oczekujących. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, obowiązkowo posiada osłonę ust i nosa.
 5. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:30 i powiadomić personel o swoim przyjściu dzwonkiem przy drzwiach.
 6. Dziecko odbieramy w godzinach 15.00 – 18.00 i o tym fakcie powiadamiamy personel dzwoniąc dzwonkiem, podając imię i nazwisko dziecka. Rodzic czeka w szatni, aż dziecko zostanie przyprowadzone przez pracownika przedszkola.
 7. Osoba odbierająca dziecko powinna być zaopatrzona w osłonę ust i nosa.
 8. W przypadku, kiedy rodzic wie, że nie zamierza posyłać dziecka przez dłuższy okres do przedszkola zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę grupy.
 9. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne , podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy zostawić w domu. Nauczyciel przyjmujący dziecko ma obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka, które wykazuje niepokojące objawy.
 10. Nauczyciel, który zauważy objawy chorobowe u dziecka ma obowiązek zmierzyć temperaturę dziecku, w razie podwyższonej, odizolować dziecko od reszty grupy, zadzwonić po rodzica i sporządzić notatkę. Rodzic musi zostać poinformowany o konieczności wizyty u lekarza i natychmiastowym powiadomieniu placówki o ewentualnym zakażeniu dziecka wirusem.
 11. Przed pierwszym dniem w placówce rodzic zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku kilku istotnych spraw, tj:

– aby nie zabierało do przedszkola żadnych swoich zabawek i innych przedmiotów,

– należy z dzieckiem porozmawiać o najważniejszych zasadach higieny, których należy bezwzględnie przestrzegać, a w domu dawać dziecku dobry przykład,

-rozstanie z dzieckiem następuje w szatni przedszkola

 1. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do placówki. Jest to złamanie zasad kwarantanny i jako takie podlega odpowiedzialności karnej.
 2. Rodzic, w sprawach pilnych i nagłych, kontaktuje się z dyrektorem telefonicznie lub poprzez maila przedszkolnego.

Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania pandemii

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy.
 2. Nauczyciele pracujący w jednej grupie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach, tj. 2m.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w każdej sali oraz na korytarzach palcówki.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania dzieciom o konieczności mycia rąk, a także do pomocy maluchom w dokładnym wykonywaniu tej czynności.
 5. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki ochrony, tj. maseczki, przyłbice  i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ używanie ich na terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu w takiej sytuacji należy do nauczycieli. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi osobami dorosłymi / pracownikami / dyrektorem, konieczne jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
 6. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Jeżeli rodzic zdecyduje inaczej, zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w te środki ochrony, pod warunkiem, że dziecko nauczone będzie korzystania z nich samodzielnie. W innym przypadku, w sytuacji strachu i obawy o życie i zdrowie dziecka, należy dziecko pozostawić w domu.
 7. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji jesteśmy oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce (sposób dostosowany do wieku dziecka), jak:

– częste mycie rąk,

– nie wkładanie zabawek do buzi,

– nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,

– kichanie tylko w łokieć,

– nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni,

– bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości

 1. Nauczyciel tak kieruje zabawą dzieci, aby nie dopuścić do większych skupisk dzieci w jednym punkcie sali.
 2. W czasie trwania pandemii rezygnujemy z mycia zębów, w czasie pobytu w placówce (wytyczne GIS).
 3. Przy sprzyjającej pogodzie, większość dnia dzieci wraz z nauczycielami będą spędzać na placu przedszkolnym. Po zakończonej zabawie sprzęty będą dezynfekowane zgodnie z osobną procedurą.
 4. Nauczyciel może organizować wyjścia poza teren przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami i dyrektorem.
 5. Posiłki do sali dostarcza woźna przypisana w danym dniu do pomocy w sali przedszkolnej.
 6. Pokój socjalny / szatnia dla nauczyli jest pomieszczeniem, w którym nauczyciel może zostawiać ubranie na zmianę.
 7. Nauczyciel może mieć dodatkowy komplet ubrań wierzchnich, w którym będzie pracował oraz ma możliwość wyprania ich w przedszkolu.

III. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich rodziców oraz pracowników Przedszkola nr 7 w Wyszkowie oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki. 

 1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 7 w Wyszkowie.
 2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora przedszkola o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola.
 3. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
 4. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora placówki – 516 037 376.
 5. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie przedszkola odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym -(izolatorium I piętro) – i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica.
 6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
 7. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:

− Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie – 29/ 742 32 45/54 lub  510 208 072

− Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112

 1. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
 2. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem.
 3. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju izolacji.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie WIRUSEM sars-COv-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wyszkowie oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

Kwarantanna

 

 1. Zamknięcie placówki następuje po decyzji dyrektora przedszkola w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym.
 2. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie.
 3. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”.
 4. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb / instytucji.
 5. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez Dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 6. Powrót do ponownego funkcjonowania placówki może nastąpić zgodnie z terminem wyznaczonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 7. Obowiązkiem organu prowadzącego oraz dyrektora przedszkola jest zabezpieczenie możliwie szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

Procedury pracy pracowników niepedagogicznych w trakcie trwania pandemii – intendenta, kucharki i pomocy kuchennych, woźnych, pracownika prac społecznie użytecznych oraz konserwatora – ogrodnika

Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami opiekującymi się dziećmi.

 1. Pracownicy niepedagogiczni przebywają w palcówce w godz. 6.30-18.00, w zależności od zajmowanego stanowiska.
 2. Pracownicy przygotowujący posiłki zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w rękawiczkach.
 3. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w wyznaczonych swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
 4. Kucharka, pomoc kuchenna nie wchodzą na korytarz placówki oraz sale przedszkolne.
 5. Pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używał.
 6. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować.
 7. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
 8. Pracownik musi natychmiast powiadomić dyrektora o nagłej zmianie / pogorszeniu stanu swojego zdrowia.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrekcji pogorszenie stanu zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) 

Intendent

 1. Intendent jest w stałym, telefonicznym kontakcie z dyrektorem przedszkola. Kontakty osobiste z innymi pracownikami nie są konieczne i musza być ograniczone. Noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m jest wymagane, gdyby była konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem.
 2. Intendent ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i zawsze w takich kontaktach jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki.
 3. Na teren przedszkola nie wolno wpuszczać osób trzecich, w tym kontrahentów i w związku z tym, obowiązkiem intendenta jest ich o tym powiadomić.
 4. Intendent musi zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od dostawcy, zawsze założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować.
 5. Nie wnosimy opłat gotówkowych u intendenta za przedszkole. Opłat dokonujemy przelewem.
 6. Intendent ogranicza do minimum zakupy gotówkowe, rekomenduje się tylko i wyłącznie faktury przelewowe z odroczonym terminem płatności.

Kucharka/ pomoc kuchenna

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zwrócić szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia epidemiologicznego:

–  zachować bezpieczną odległość stanowisk pracy, tj. 2m,

–  używać rękawiczek,

–  zawsze myć ręce i je dezynfekować:

 • Przed rozpoczęciem pracy,
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 • Po skorzystaniu z toalety,
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 • Po jedzeniu, piciu,
 • Po kontakcie z pieniędzmi,

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C w czasie minimum 30 min lub je wyparzać.

4. Pamiętać należy o częstej zmianie odzieży, fartuchach zabezpieczających, czepkach oraz o odpowiednim obuwiu.

5. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.

Woźne oddziałowe i pracownik prac społecznie użytecznych

 1. Woźne oddziałowe wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne mycie i dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez dzieci i zabawek po zakończonej zabawie. Mycie i dezynfekcja sprzętów i zabawek w oddzielnej procedurze.
 2. Woźne zachowują przez wszystkie godziny pracy co najmniej 2 m odległość w kontaktach miedzy sobą. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami lub dyrektorem, wymagane jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
 3. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach klawiatury, włączników oraz sprzętów na placu zabaw. Wyżej wymienione czynności należy wykonywać w odstępach czasowych zgodnych z wytycznymi GIS i MZ.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod nieobecność dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.

Konserwator

 1. Konserwator nie wchodzi do pomieszczeń kuchennych placówki i unika kontaktów z personelem przedszkola.
 2. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami lub dyrektorem, wymagane jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m. 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek w czasie trwania pandemii                    

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci  i pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.

 1. W sali pozostają tylko te zabawki, które można łatwo dezynfekować lub umyć w ciepłej wodzie z detergentem.
 2. Usuwamy z sali dywany oraz wszystkie zabawki pluszowe.
 3. Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
 4. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje dyrektor przedszkola.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. oświadczenie i deklaracja rodzica do procedur
 2.  zgoda na pomiar temperatury

Informacja dotycząca procedur zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom Przedszkola nr 7 w Wyszkowie w sytuacji wystąpienia objawów choroby u dziecka i zakresu danych osobowych dzieci przetwarzanych w związku z realizacją tych procedur

W materiale opisano następujące zagadnienia:

 • procedury postępowania z dzieckiem, u którego zauważono niepokojące objawy mogące mieć związek z zarażaniem tzw. koronawirusem,
 • zasady przetwarzania danych osobowych dzieci, w związku z przeciwdziałaniem pandemii,
 • zasady postępowania rodziców, które będą pomocne w przeciwdziałaniu pandemii.

Trudna sytuacja, w jakiej znalazło się Nasze Przedszkole, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, zmusiła kierownictwo Przedszkola do przyjęcia szczególnych rozwiązań organizacyjnych. Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom i wszystkim innym osobom związanym z funkcjonowaniem Przedszkola. Wdrożone przedszkolne procedury postępowania, są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oprócz znanych już rodzicom dzieci procedur wejścia na teren Przedszkola, każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia został zobowiązany do stałego obserwowania dzieci, pod kątem ewentualnego pogorszenia ich samopoczucia. W przypadku wykazywania przez dziecko niepokojących objawów chorobowych – np. duszności, osłabienia, zawrotów głowy, trudności z oddychaniem – podejmujemy niezwłoczne działania. Zgodnie z przyjętymi procedurami, dziecku z objawami choroby zostanie zapewniona dodatkowa opieka. Jednym z elementów przedszkolnej procedury jest zmierzenie temperatury ciała dziecku okazującemu niepokojące objawy. Działania te będą prowadzone z poszanowaniem prywatności każdego dziecka.

W przypadku potwierdzenia się niepokojących objawów, w tym znacznie podwyższonej temperatury ciała, dziecko zostanie zaprowadzone do tzw. izolatorium i przedstawiciel Przedszkola skontaktuje się niezwłocznie z rodzicami, z prośbą o odebranie dziecka. W izolatorium, takie dziecko będzie przebywało do czasu przyjazdu rodzica. Z tego względu prosimy traktować połączenia telefoniczne z Przedszkola priorytetowo. W kolejnych etapach, po odebraniu dziecka z Przedszkola, to już rodzice zapewniają dziecku właściwą opiekę, m.in. poprzez bezpieczny transport dziecka do domu, kontakt z lekarzem, zapewnienie warunków umożliwiających powrót do zdrowia. Po określeniu, przy pomocy właściwych służb, czy potwierdziło się zachorowanie na chorobę zakaźną względem dziecka, rodzice powinni przekazać informacje o statusie dziecka do Przedszkola.

Oczywiście realizacja tych procedur może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych danych osobowych dzieci, w tym tzw. szczególnej kategorii danych dzieci, tj. danych dotyczących zdrowia. Będzie to realizowane z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów, m.in. z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1 i z poszanowaniem praw wszystkich naszych wychowanków, w tym prawa do prywatności. Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych dzieci z objawami choroby są m.in. przepisy ustawy Prawo oświatowe, która uprawnia upoważnionych pracowników Przedszkola do przetwarzania danych osobowych dzieci w celu zapewnienia im właściwej opieki, bezpieczeństwa, podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych dzieci, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: iod.wyszkow@edukompetencje.pl.

 

Bazując na obecnym stanie prawnym, w Naszym Przedszkolu nie wprowadzono procedury mierzenia temperatury wszystkim dzieciom „na wejściu”. Przypominamy jednak rodzicom, że w zajęciach na terenie Przedszkola mogą brać udział wyłącznie dzieci bez objawów infekcji (np. podwyższonej temperatury). Z tego też względu namawiamy też rodziców, aby w zbliżającym się sezonie infekcji, dokonywać we własnym zakresie pomiaru temperatury ciała dziecka, każdego dnia, przed wyjściem dziecka z domu do Przedszkola. Realizowanie takiej praktyki pomoże nam nie tylko uniknąć potencjalnych zakażeń, ale również zwiększy poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci.

Opisane powyżej zasady działania mogą ulec zmianie, w przypadku nowelizacji przepisów prawa lub zmian rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku zakwalifikowania naszego miasta do tzw. żółtej lub czerwonej strefy epidemicznej.

RODZICU! PAMIĘTAJ, RÓWNIEŻ TY MOŻESZ POMÓC NASZEMU PRZEDSZKOLU W OCHRONIE PRZED ZAKAŻENIEM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ:

 •  Zapewnij, aby do przedszkola, na zajęcia stacjonarne przysyłać dziecko bez wyraźnych objawów infekcji;
 • Wskazane jest sprawdzanie temperatury dziecka, każdego dnia rano, przed wyjściem z domu do Przedszkola;
 • Utrzymuj stały kontakt z Przedszkolem;
 • Zadbaj o to, aby Przedszkole dysponowało zawsze aktualnym numerem telefonów rodziców;
 • W przypadku prób połączenia telefonicznego ze strony Przedszkola – staraj się możliwie najszybciej nawiązać kontakt z przedszkolem (najlepiej zapisz nr telefonu przedszkola w książce kontaktów);
 • W przypadku przekazanej telefonicznie informacji o niepokojących objawach u dziecka, zorganizuj możliwie jak najszybciej odebranie dziecka z Przedszkola;
 • W przypadku potwierdzenia zakażania tzw. koronawirusem przez dziecko lub domownika dziecka, przekaż informacje o tym fakcie do Przedszkola;
 • Pomóż dziecku zrozumieć przedszkolne zasady bezpieczeństwa i wesprzyj w ich respektowaniu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Wyszkowie

Urszula Rojek

Inspektor ochrony danych

Kamila Rudzińska-Kępka