REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NR 7 W WYSZKOWIE


 

Przedszkole tworzy warunki do wielostronnego rozwoju dziecka oraz zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, wychowanie i edukację na właściwym poziomie

Do zadań przedszkola należy:

– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
– zapewnienie pełnej opieki dydaktyczno-wychowawczej,
– wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka,
– promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
– współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dzieci,
– osiągnięcie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole dzieci 6-letnich,
– budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.

Zadania te realizowane są poprzez szczegółowe elementy planu rozwoju placówki.

Do obowiązków Rodziców należy :

I. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola.

 § 1

1. Punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola od 6.30 do 8.30 (ze względu na  stałą porę rozpoczęcia śniadania), w wyjątkowych sytuacjach (np. wizyta dziecka u lekarza, konieczność wykonania badań) można przyprowadzić dziecko później, ale po uprzednim zgłoszeniu do nauczycielki grupy.

2. Odbieranie według złożonych deklaracji nie później niż do 18.00 Dziecko powinno być odbierane przez osoby pełnoletnie i będące upoważnione na piśmie przez Rodziców; (wszelkie zmiany upoważnień należy zgłosić do nauczycielki grupy).

3. Rodzice zobowiązani są odprowadzić dziecko do sali i przekazać pod opiekę nauczycielki.

4. Dbanie o estetykę wyglądu dziecka.

II. Interesowanie się pracą przedszkola przez:

§2

1. Uczestnictwo w zebraniu organizowanym co rocznie w czerwcu dla rodziców dzieci nowo przybyłych do przedszkola.

2. Branie udziału w zajęciach adaptacyjnych (rodziców razem z dziećmi w wieku 3 i 4 lata) w sierpniu, trwających trzy dni. (Aby zapobiec negatywnym przeżyciom małego dziecka przy przekraczaniu progu przedszkola)

3. Udział rodziców w ogólnych i grupowych spotkaniach organizowanych w wyznaczonych terminach.

4. Udział rodziców w spotkaniach indywidualnych (bez udziału dziecka), organizowany na życzenie stron zainteresowanych (tj. Rodziców bądź nauczycielki, w ustalonym terminie po wcześniejszym zapowiedzeniu się.

5. Udział Rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.

6. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolnym ,, kąciku dla rodziców”.

7. Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb, związanych z realizacją programu.

III. Wnoszenie opłat w wysokościach ustalonych przez Radę Miejską, Dyrekcję, Radę Rodziców.

§3

1. Opłata stała ulega obniżeniu zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie NR XLVIII/495/14  (nie dotyczy dzieci 6 letnich)

2. Opłata za wyżywienie (stawka dzienna x ilość dni w miesiącu) ulega także obniżeniu za każdy dzień nieobecności w przedszkolu.

3. Opłaty za przedszkole dokonuje się z góry za dany miesiąc. Ostateczny termin 15 danego miesiąca.

4. Pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.

IV. Arbitraż rozwiązywania konfliktów.

§4

1. Jeśli rodzic jest w konflikcie z nauczycielką odwołuje się do Dyrekcji lub Rady Rodziców.

2. Jeśli rodzic jest w konflikcie z dyrektorem odwołuje się Burmistrza Gminy w Wyszkowie.

INFORMACJE DODATKOWE

W celu usprawnienia pracy w grupie wprowadza się następujące zasady:

 • Zabrania się przynoszenia domowych zabawek i sprzętów multimedialnych do przedszkola.
 • W piątek dopuszczalne jest przyniesienia książek, płyt cd, czasopism, ulubionej zabawki – zgodnie z ustaleniami w grupie.
 • Nie należy dawać dzieciom artykułów spożywczych, wyjątek stanowią dzieci, które przyprowadzane są od 6.30 do 8.00 (przyniesiony artykuł powinien być zjedzony do śniadania)
 • Nauczycielki nie podają dzieciom żadnych leków.
 • Nie przyprowadza się chorych dzieci do przedszkola – odpowiedzialność rodziców wobec siebie („jestem świadomy, że moje dziecko jest chore, nie może zarażać innych”)
 • W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do powiadomienia w trybie natychmiastowym Dyrektora Przedszkola
 • W placówce planuje się krótki odpoczynek jako „czas relaksu”, np. Słuchanie bajek, nastrojowej muzyki – dopuszcza się przynoszenie przez dzieci z domu przytulanki, umilającej odpoczynek.
 • W sali zajęć dzieci obowiązuje zmiana obuwia.
 • Ze  względu  na  upamiętnianie  najważniejszych  wydarzeń  oraz   codzienności  życia  przedszkola-; dzieci  w  przedszkolu  są  fotografowane  i  kamerowane.  Zdjęcia z  tych  imprez   i  wydarzeń  są  umieszczane  w  kronice,  gablocie  i  na  stronie   www.przedszkole-promyk.edu.pl   oraz  w  lokalnej  prasie.
 • Wytwory prac oraz osiągnięcia dzieci są eksponowane w przedszkolu, na wystawach o zasięgu gminnym, oraz w lokalnej prasie. Prosimy o przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże     w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola, pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troskę.
 • Każde dziecko obowiązuje wyprawka, którą należy dostarczyć do przedszkola do 15 października br.

                                                                                   

Przewodniczący Rady Rodziców, Dyrektor

Aktualizacja 01.09.2023 r.