Nasze przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dzieci są diagnozowane w roku szkolnym, w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Przedszkolaki i ich rodzice korzystają z pomocy psychologiczno – pedagogicznej nieodpłatnie.

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszym przedszkolu udzielają nauczyciele, logopedzi i pedagodzy specjalni. Pomoc ta organizowana jest w formie zajęć specjalistycznych:

  • korekcyjno – kompensacyjnych;
  • logopedycznych;
  • Treningu Umiejętności Społecznych;
  • zajęć grupowych z pedagogiem specjalnym.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych