POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci są diagnozowane w roku szkolnym, w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Przedszkolaki i ich rodzice korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nieodpłatnie.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu udzielają nauczyciele i logopedzi. Pomoc ta organizowana jest w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji.

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Nr 7 w Wyszkowie

Podstawa prawna:

 1. 47 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  ( Dz. U. z 2017r.  poz.1591 ze zmian. )
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1578 ze zmian).

I. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Cel

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • zintegrowania działań nauczycieli i rodziców.

Zakres

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka:

 • niepełnosprawnego
 • zagrożonego  niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie
 • z  zaburzeniami  zachowania lub emocji
 • szczególnie uzdolnionego
 • ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się
 • z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
 • z przewlekłą chorobą
 • będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne
 • mającego trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach  rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści – terapeuta pedagogiczny, logopeda, inne osoby działające na rzecz dziecka organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/ prawni opiekunowie – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad, mają prawo do korzystania z pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, a w przypadku dzieci 6-letnich – obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy dostosowanych do możliwości dziecka.

Udzielając dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, nauczyciel:

 1. Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).
 2. Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.
 3. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 4. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielanej dziecku pomocy.
 5. Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z planem działań wspierających.
 6. Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.
 7. Ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
 8. Dokumentuje pracę z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela oraz w dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 9. Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

Dyrektor przedszkola:

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczyciela, specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
 2. W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii pedagogicznej lub innych o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie informuje rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Wnioskuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu w sytuacji, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzice:

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny – na początku roku szkolnego bądź bezpośrednio po dokonaniu obserwacji pedagogicznej.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie placówki.
 3. Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli  realizację planu działań wspierających na terenie placówki.
 4. Mają możliwość zapoznania się z planem działań wpierających.
 5. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela (mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem w domu).
 6. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 7. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji logopedy, terapeuty, dyrektora, pracowników poradni.

II. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE  POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Cel:

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Zakres

Procedura dotyczy objęcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  pomocą psychologiczno-pedagogiczną od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez osoby orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest ściśle określony i ograniczony. Orzeczenia są wydawane w stosunku do dzieci: niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach  rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści – terapeuta pedagogiczny, logopeda, inne osoby działające na rzecz dziecka, np. pracownicy poradni – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice/prawni opiekunowie – wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad, mają prawo do korzystania z pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – powołany przez dyrektora

Zadania zespołów:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,
 • opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),   w ramach zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor,
 • dokonują oceny postępów dziecka oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem,
 • współpracują z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu i organizacji pomocy dla dziecka.

Zadania dyrektora przedszkola:

 1. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub  specjalistów o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyznacza koordynatora zespołu.
 2. Powiadamia rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Umożliwia odbywanie specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).
 4. Monitoruje bieżącą pracę nauczycieli i działania podejmowane przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Uzgadnia warunki współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rodzicami, innymi placówkami, organizacjami i innymi instytucjami wspierającymi rodziny.
 6. Wnioskuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu w sytuacji, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy,
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy, poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział logopedy, pedagoga, psychologa lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu,
 • poinformować osoby biorące udział w spotkaniach,  że są zobowiązane do nieujawniania poruszanych  spraw,
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Rodzice:

 1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny – na początku roku szkolnego bądź bezpośrednio po dostarczeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Mają możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie placówki.
 3. Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli  realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznym dla dziecka na terenie placówki.
 4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym programem edukacyjno- terapeutycznym dla dziecka na terenie placówki .
 5. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
 6. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty, dyrektora, pracowników poradni .

III. SPOSÓB REALIZACJI PROCEDURY

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Zajęcia  o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba dzieci nie może przekraczać 5.
 3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba dzieci nie może przekraczać 8.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba dzieci nie może przekraczać 4.
 6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba dzieci nie może przekraczać 10.
 7. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego w przedszkolu i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROCEDURY

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Udostępnienie treści dokumentu w holu głównym przedszkola.
 3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów z treścią procedury.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującą procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku.

V. DOKUMENTACJA DO  PROCEDURY

 1. Informacja dla rodziców dotycząca ustalonych form objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 2. Zarządzenie dyrektora  w sprawie utworzenia zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zawiadomienie o spotkaniu zespołu.
 4. Protokół z posiedzenia zespołu.

VI. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.